1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.obalynaknihy.cz

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. par.588 a násl. ve spojení s ust. par. 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen občanský zákoník.

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat pouze to zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.obalynaknihy.cz, a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře. ( drobné změny barev jsou možné ).

Prodávající se dále zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží, dopravu a balné.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.

Prodávající po obdržení objednávky v el. podobě, která se vytvoří automaticky po dokončení a odeslání objednávky zašle kupujícímu el. odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky.

Kupující nemá možnost objednávku zrušit, tuto akci provádí pouze prodávající.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Jestliže byla část nebo celá objednávka kupujícím uhrazena, budou peníze zákazníkovi vráceny na účet. Kupující může zažádat o stornování závazné objednávky pouze po dohodě s prodávajícím.

Při objednávce nad 3000,- a platbě na účet předem je poštovné a balné zdarma.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím osobám.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím.

Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu.

Faktura slouží zároveň jako záruční list.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

3. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů podle par. 53 odst. 7 občanského zákoníku. Vrácené zboží neposílejte na dobírku, doporučujeme zásilku pojistit. Do průvodního dopisu uveďte číslo Vaší objednávky a číslo účtu pro zaslání peněz. Peníze Vám budou vráceny do 14 dnů včetně částky za dopravu. Zboží zašlete na adresu Macoli 13 s.r.o., 1. máje 2633, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení nepoužitého zboží prodávajícímu.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

Prodávající má povinnost vymazat zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem ( bankovním převodem apod. ) a odstoupí -li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Odstoupil-li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu sníženou o:

  • náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji
  • o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce
  • o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze-li je prodat jako nové.

Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícímu dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, a to do 14-ti dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

5. Reklamace

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého z přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady zpusobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího. Zjistí-li kupující vadu zboží způsobenou přepravní společností po převzetí a rozbalení zásilky, je povinen neprodleně informovat prodávajícího o této skutečnosti. Nejpozději však do 3 pracovních dnů. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.obalynaknihy.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese reklamace@obalynaknihy.cz
Oznámení o závadách musí obsahovat jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail ( je-li k dispozici ), číslo daňového dokladu a podrobný popis závady.
Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu.

Záruční doba je dva roky, záruční list nahrazuje faktura. Fakturu předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

V závislosti na druhu vady bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží nebo vrácením zaplacené kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečných odkladů, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.

Pokud je reklamace důvodná, prodávající zašle vyměněné nebo opravené zboží kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.

Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

Kupující je povinen bez zbytečných odkladů po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny nebo opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecnými smluvními podmínkami upraveny, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.